תנאי שימוש

תקנון האתר


תנאי שימוש – אתר p83913-234-25233.s234.upress.link

מעודכן לתאריך : אוקטובר 2011
אנא קרא מסמך זה בקפידה בטרם כל שימוש באתר

כל כניסה ושימוש באתר זה (להלן: "האתר") מהווה הסכמה בלתי מסוייגת מצדך לתנאי שימוש אלו ולדין החל. פתרונות נוירו-טכנולוגים בע"מ (להלן: "החברה") עשויה לשנות ולעדכן תקנון זה בכל עת, וכל שינוי כאמור יהא מחייב כלפי המשתמשים באתר. כל שינוי בתקנון זה יהא תקף החל ממועד השינוי.

מידע הנוגע לשירותים המסופקים על ידי החברה הינו כפוף לשינויים בכל עת בלא הודעה מראש. ייתכן ששירותים מסוימים לא יינתנו בכל הטריטוריות.

החברה איננה ספק של שירותי בריאות

החברה מספקת מידע, כלים, אבחונים ושירותים הקשורים ל-ADHD. החברה איננה ספק של שירותי בריאות, ואתר זה איננו מציע שירותי בריאות. המשתמש מאשר כי הוא מכיר את המונח HIPAA, הדין האמריקאי החל על הפרטיות של נתונים אישיים בתחום הבריאות. על אף שהחברה איננה כפופה להוראות HIPAA, פרטיותם של הנתונים האישיים שלך חשובה לנו. אנא קרא את מדיניות הפרטיות שלנו, המפרטת כיצד אנו משתמשים בנתונים אישיים המסופקים לנו באתר זה או דרכו.

 

אתר זה אינו מספק ייעוץ רפואי

תכולת האתר והתוצאות שתתקבלנה ממנו, הינן למטרות ידיעה ואבחון בלבד, ואינן מהוות תחליף לייעוץ, אבחון או טיפול מקצועי. כדי לקבל ייעוץ או תשובה לשאלות בנוגע ל-ADHD, יש לפנות לרופא או למומחה מוסמך אחר. החברה איננה ממליצה על שום ספק, רופא, בית מרקחת, בדיקות (למעט הבחינות שאנו מבצעים), מוצרים, יצרני תרופות, נוהלים, חוות דעת או כל מידע אחר אשר עשוי להיות מצוין באתר. אתר זה איננו חלופה לאבחון מקצועי, ואין להסתמך באופן בלעדי על מידע המופק ממנו כבסיס לתחילת טיפול. יש לבדוק את התוצאות יחד עם הרופא המטפל, לפני קביעה, אבחון או החלטה כלשהם. הסתמכות על כל מידע המסופק על ידי החברה, עובדיה, גורמים אחרים המופיעים באתר בהזמנת החברה, או מבקרים באתר, הינה על אחריות המשתמש בלבד. המשתמש לבדו יישא באחריות לעמידה בדין החל במקום מושבו. החברה אינה מציגה כל מצג ואינה מציעה אחריות כלשהי, מפורשות או באופן משתמע, לגבי שלמותו או נכונותו של המידע המופיע באתר.

 

האיבחונים של החברה

באמצעות לחיצה על כפתור "I accept" (אני מסכים) ורישום לתוכנית האיבחונים של החברה ו/או רכישה של מוצרים או שירותים אחרים באתר או דרכו (להלן: "השירותים"), אתה מאשר כי: (1) אתה בן 18 ומעלה; (2) אתה רושם את עצמך או אדם שאתה אחראי לו משפטית או אשר יש לך סמכות מפורשת לפעול עבורו (ובמקרה של ילד, כי הנך הורהו או אפוטרופסו); וכן (3) אתה מסכים לשלם את דמי השימוש כאמור באתר וזאת בנוסף לתשלום של (א) כל מס שיחול; (ב) דמי החזר (ג) הוצאות טלפון או אינטרנט; (ד) דמי הפעלה; (ה) תשלום בגין שירותים או פיצ'רים נוספים; (ו) רכישות שתבצע דרך האתר. כמו כן הנך מסכים בזאת לקבל דוא"ל שיווקי מן החברה בנוגע למוצריה ושירותיה. בכפוף לדין החל, דמי שימוש בשירותים לא יוחזרו, אלא אם כן ו/או במידה שנקבע מפורשות אחרת בתנאי התמחור של אותם שירותים. טרם שתחול עליך החבות לשלם תשלום כלשהו, תקבל הודעה על כך. כאשר אתה מספק את נתוני החיוב שלך, אתה מסכים בכך לשאת בחיוב בגין התשלומים כאמור לעיל. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את שיטות החיוב שלה בכל עת, בכפוף להודעה בת שלושים יום מראש. אם השינויים אינם מקובלים עליך, אתה רשאי להפסיק את הרישום שלך לאתר. במקרה כזה, תהא זכאי לקבל החזר של החלק היחסי של הסכומים אשר שילמת מראש, נכון לתאריך סיום הרישו; לא תהא זכאי לכל סעד נוסף למעט ההחזר כאמור לעיל.

אלא אם כן השירותים שאתה צורך משולמים עבורך על ידי ספק שירותים כלשהו, עליך לספק אמצעי תשלום תקף (למשל, כרטיס אשראי) טרם קבלת השירותים ובמהלך קבלתם. אתה מאשר בזאת מפורשות כי החברה (או צד ג' שיפעל מטעמה) תחייב את אמצעי התשלום שתספק בגין כל דמי המנוי ובגין כל חיוב אחר, כולל, בקשר לאמצעי תשלום מסוימים, עלויות עסקה. אתה מאשר כי החברה לא תידרש לקבל אישור או הסכמה נוספת כלשהי מצדך עבור תשלומים תקופתיים קבועים או עבור חיובים אוטומטיים. אם יש לך שאלות בנוגע לחיוב או אם תרצה להפסיק תשלום תקופתי קבוע שנגבה באמצעות אמצעי התשלום שסיפקת, אנא צור עמנו קשר באמצעות טלפון 08-6466107 . כל הוצאה שהחברה תישא בגביית יתרת חובך, תחול עליך. עליך להביא לידיעתה של החברה כל בעיה בחיוב או כל טעות בחיוב, תוך 90 יום מן התאריך שבו חויבת. אתה מסכים בזאת שאם לא תביא זאת לידיעת החברה תוך 90 יום, יהווה הדבר ויתור מצדך על זכותך לערער על אותו חיוב מוטעה או להתלונן בקשר לאותה בעיה. אםהחברה תבקש ממך לספק אמצעי תשלום תקף ואתה לא תעשה כן, או אם החברה לא תצליח, מכל סיבה שהיא, לגבות את התשלום באמצעות אמצעי התשלום שסיפקת, תהא החברה רשאית להשעות או לסיים את שימושך בשירותים.

האחריות לכל דמי השימוש והעלויות האחרות, כולל מסים ורכישות שתבצע או אשר יבצע כל אדם שתאפשר לו להשתמש בחשבונך, תחול עליך. כלומר, אתה תהיה אחראי לכל שימוש ולכל רכישה שבוצעו בחשבונך או דרכו, וזאת למעט מקרה שבו צד ג' שאיננו מורשה על ידך ישיג באופן לא חוקי או במרמה גישה לחשבונך או לפרטי אמצעי התשלום שלך.

אתה תהא אחראי לכל סכום אשר יחויב על ידי החברה ועל ידי כל ספק שירותים (למשל, טלפוניה סלולרית או אינטרנט) בגין גישתך לאתר שלנו, וכן תהא אחראי לקבל הודעות ולעיין בהן (למשל, דוא"ל, הודעות טקסט ו-SMS). עליך לבדוק מול ספק האינטרנט או הסלולר שלך האם תחויב בגין קבלה של דוא"ל, הודעות טקסט או SMS. אתה מסכים בזאת כי אתה לבדך תהא אחראי לכל חיובי הטלפון הכרוכים בכניסתך לשירותים שלנו או בקבלה או אחזור של הודעה כלשהי אשר נשלחה על ידי החברה. החברה לא תכסה ולא תשלם לך בגין כל חיוב שכזה.

 

שינויים בתוכן

החברה משנה מעת לעת את התוכן, המידע, השירותים והמשאבים אשר היא מספקת באתר ובאמצעותו, ושומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים אלו מבלי כל התחייבות להודיע על כך או להתריע על כך בפני משתמשי עבר של האתר, בפני משתמשים נוכחיים או בפני משתמשים פוטנציאליים.

 

השימוש בתוכן

התוכן המסופק באתר (להלן: "התוכן") הינו לשימושך האישי והלא-מסחרי בלבד, כמו גם לשימושו של כל ילד אשר רשמת לאתר. כל שימוש בתוכן אשר איננו מותר מפורשות על פי תנאי שימוש אלו, מהווה הפרה של תנאי השימוש ועלול להוות הפרה של זכויות יוצרים, סימני מסחר ודינים אחרים. התוכן המסופק באתר הינו פרי עבודתה של החברה, והוא מוגן על ידי דינים בינלאומיים של זכויות יוצרים. כל האלמנטים המרכיבים את האתר, כולל, בין היתר, הטקסט, העיצוב, לוגואים, גרפיקה, אייקונים ותמונות, כמו גם אופן בחירתם וארגונם, הנם קניינה המוחלט של החברה או של כל גוף אשר הקנה לה רישיון בהם, והם מוגנים על ידי דינים בינלאומיים של זכויות יוצרים. כל התוכנות המשמשות באתר הינן קניינה של החברה או של הגופים אשר הקנו לה רישיונות בהן, והן מוגנות על ידי דינים בינלאומיים של זכויות יוצרים. ניתנת בזאת הרשות להציג באופן אלקטרוני, להעתיק באופן אלקטרוני ולהדפיס עותקים קשיחים של האזורים הציבוריים שבאתר, וכן את הפרופיל האישי שלך, וזאת לשימושך האישי והלא-מסחרי. כל שימוש אחר, כולל שכפול, שינוי, הפצה, העברה או הצגה של תוכן כלשהו מן האתר, אסור בהחלט. אלא אם כן מצוין אחרת, כל סימן מסחרי, סימן שירות ולוגו המופיעים באתר, הינם קניינה המוחלט של החברה, ואין לעשות בהם כל שימוש בלא אישור מפורש בכתב מאת החברה. כל זכות אשר לא הוענקה בזאת מפורשות, נשמרת לחברה, לחברות הקשורות אליה ולגופים אשר הקנו לה רישיונות. החברה רשאית לשנות את תוכנו של האתר ואת הפיצ'רים שבו או לסיים את פעילותם, בלא מתן כל הודעה מראש, על פי שיקול דעתה של החברה כעורכת האתר.

 

קישורים לאתרים ופריימים (frames) של צדדים שלישיים

האתר עשוי לספק קישורים ("לינקים") לאתרים המופעלים על ידי חברות קשורות ועל ידי צדדים שלישיים. החברה איננה מציגה מצג כלשהו בקשר לאתרים של שותפים עסקיים או של צד ג' כלשהו אשר הכניסה אליו מתאפשרת דרך אתר זה. אין לפרש את העובדה שאנו מספקים קישורים לאתר אחר כאילו אנו ממליצים על אותו אתר או על מפעילו או מבטיחים הבטחה כלשהי לגביו, למעט העובדה שאתרים של שותפים עסקיים אכן מופעלים על ידי שותפים עסקיים של החברה. החברה אינה אחראית לנוהלי הפרטיות, לתנאי השימוש או לתוכן של אותם אתרים. החברה אוסרת על (1)"פריימינג" של חומרים מאתר זה לצורך שימוש בהם באתרים אחרים; ועל(2) יצירת/פרסום קישורים עמוקים לכל עמוד שהוא באתר זה למעט עמוד הבית. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעולתו של כל פריים בלתי מורשה. החברה מצהירה בזאת מפורשות כי לא תישא בכל אחריות לתוכן של אתר כלשהו המקושר לאתר זה.

 

סיסמאות

האחריות לשמירה על סודיותן של סיסמאות הנה שלך בלבד. האחריות לשימוש בכל שירותי החברה ולשמירה על סודיות נתוני נתוני הכניסה (login) שלך, סיסמתך וכל security lock code שאתה משתמש בו (אם בכלל) כדי להיכנס לחשבונך ולנתוניך, הינה שלך בלבד. אם אתה רושם ילד לאתר, אתה תישא באחריות לשימוש שיעשה הילד בסיסמה ובנתוני הכניסה לאתר, ועליך להבהיר לילד כי אין להעביר את הסיסמה לאף אחד.

 

אחריות בגין שירותים ותוכן

השימוש באתר ובתוכן הוא על אחריותך. בעת השימוש באתר, תתבצע העברה של מידע על גבי מדיה אשר אינה בשליטתם של החברה, שותפים עסקיים של החברה וספקיה. לפיכך, החברה לא תישא בכל אחריות לכל עיכוב, תקלה, אי-העברה או השחתה של נתונים כלשהם או מידע אחר אשר יועברו בקשר לשימוש באתר. השימוש באתר, בשירותים ובתוכן ניתן כמות שהוא ("as is").

החברה שואפת לכך שהמידע שהיא מספקת באתר יהיה מדויק, אמין ומועיל. יחד עם זאת, החברה אינה נותנת אחריות כלשהי ואינה מציגה מצג כלשהו בקשר לדיוק, הנכונות או המהימנות של המידע או בקשר לכל היבט אחר שלו, ולא תישא בכל חבות או אחריות מכל סוג שהוא בגין חסר או טעות כלשהם בתוכן האתר. בפרט, החברה לא תישא באחריות לדיוק של המידע אשר אתה או צדדים שלישיים אחרים תספקו לנו או תזינו באתר או דרכו. האחריות לוודא כי מידע שאתה או אחרים בהרשאתך יזינו בפרופיל שלך הוא מדויק, היא שלך. אנא בדוק את המידע שלך על בסיס קבוע. החברה מצהירה בזאת כי, בכפוף לכל דין, החברה, הגופים אשר הקנו לה רישיונות, שותפים עסקיים של החברה וספקיה, אינם מציגים כל מצג ואינם מבטיחים הבטחה כלשהי, בין במפורש ובין במשתמע, ולא יישאו באחריות מכל סוג שהוא, כולל, בין היתר, אחריות לעניין מסחריות, התאמה למטרה מסוימת, בעלות, אי-הפרה, והעדרם של וירוסים. בפרט, החברה, הגופים אשר נתנו לה רישיונות, ושותפים עסקיים של החברה, אינם מספקים מצג כלשהו או אחריות כלשהי בגין: (i) דיוקם של התוכן, התוכנה, הטקסט, הגרפיקה, הקישורים או הודעות שתועברנה באתר או דרכו או על ידי החברה, מהימנותם, שלמותם, ניקיונם משגיאות, עדכניותם או זמינותם; (ii) מידת ההצלחה או השיפור אשר ישיגו המשתמשים באבחונים של האתר או של החברה. בכל מקרה, החברה, שותפיה העסקיים, הגופים אשר הקנו לה רישיונות, ספקיה וכל צד ג' המוזכר באתר, לא יישאו באחריות לכל נזק (כולל, בין היתר, נזקים עקיפים ותוצאתיים, נזקי גוף/מוות, אובדן רווחים או נזקים הנובעים מאובדן נתונים או הפרעה למהלך העסקים) הנובע מן השימוש באתר או בתוכן או מאי-יכולת להשתמש באתר או בתוכן, בכל עילה שהיא, בין אם על פי אחריות, בעילה חוזית, בעילה נזיקית או על פי כל תיאוריה משפטית אחרת, ובין אם החברה מוזהרת לגבי אפשרות היווצרותו של אותו נזק ובין אם לאו. במקרה של שיבושים במתן השירותים של החברה, החברה תנקוט מאמצים סבירים על מנת להודיע למנוייה לגבי הפסקת הפעולה הזמנית, באמצעות כתובת הדוא"ל הרשומה אצל החברה ככתובתו העיקרית של המנוי. אולם, במקרה של אסון טבע או אסון טכנולוגי, תקלה או שיבוש אחר בשירותים, ייתכן שהחברה לא תוכל להודיע לך לגבי ההפסקה הזמנית או השיבושים. החברה לא תישא באחריות כלשהי לגבי פגיעות גוף, כולל מוות, אשר תיגרמנה כתוצאה משימושך באתר או משימוש לא נכון בו על ידך. עליך להעלות כל תביעה הנובעת משימושך באתר תוך שנה אחת (1) ממועד האירוע שממנו נובעת התביעה, ולא, תהא מושתק מלתבוע בגין אותו אירוע. כל הסעדים מצד החברה מכוח תנאי שימוש אלו הינם בלעדיים. לא יינתנו סעדים נוספים מצד החברה מלבד הסעדים המנויים כאן. בתחומי שיפוט מסוימים לא ניתן להוציא מן הכלל אחריות משתמעת (implied warranty); לפיכך חלק מן הסייגים הללו עשויים שלא לחול על משתמשים במקומות מסויימים.

החברה לא תישא באחריות להעברת מידע, ואינה מתחייבת לגבי מידת ההצלחה של ההערכה האבחונית או כי האבחונים ישפרו את מצבו הרפואי של אדם כלשהו. על פי בקשת הלקוח, החברה תספק נתוני רקע מדעיים הנוגעים לבחינות או לשימוש בכלי ההערכה והאבחון שהיא מספקת.

 

הגשות משתמש

אתה מתחייב כי לא תעלה לאתר ולא תעביר באמצעותו כל תקשורת או תוכן מכל סוג שהוא אשר מפר זכויות צד ג' כלשהן. הגשה של תקשורת או תוכן כלשהם בחלק כלשהו של אתר זה משמעה כי אתה מתחייב בפני החברה כי יש בידך את הזכות להגיש מידע כנ"ל, וכי המידע האמור מתייחס אליך או אל אדם אשר אתה אחראי לו באופן אישי ו/או משפטי. כל פרופיל משתמש יתייחס לאדם אדם בלבד.

אם אתה מגיש חומר כאמור לעיל, משמעות הדבר היא שאתה מעניק לחברה, או מתחייב שבעלי אותו חומר העניק לחברה מפורשות, רישיון חופשי מתגמולים, צמית, בלתי הדיר, גלובלי ושאינו בלעדי, לעשות שימוש, להעתיק, להכין עבודות נגזרות, לשנות, לפרסם, לערוך, לתרגם, להפיץ, ולהציג את התקשורת או התוכן שהגשת בכל מדיה, צורה, פורמט ופורום שקיימים כיום או אשר יפותחו בעתיד, והדבר לא יחייב את החברה לשלם לך תמורה כלשהי.

החברה תשתמש בנתונים אישיים אך ורק בהתאם לתנאים הנקובים במדיניות הפרטיות של החברה, אולם תהא רשאית להשתמש בכל מידע אחר באופן האמור בפסקה זו. החברה רשאית להעניק רישיונות משנה בזכויותיה. בנוגע למידע האישי שלך או של האדם שאותו אתה רושם, הרי שבמתן אותו מידע אתה מסכים כי החברה תשתמש בו בהתאם למדיניות הפרטיות שלה וכמותר על פי דין. כאשר אתה מגיש תקשורת או תוכן כלשהם לחלק כלשהו של האתר, אתה מסכים בכך לשפות את החברה, את מקבלי הרישיונות שלה, את החברות הבנות שלה ואת שותפיה העסקיים אליה, לפצותם ולהגן עליהם מפני וכנגד כל נזק, עלות או הוצאה, כולל שכ"ט ועלויות סבירים של עורכי דין, אשר ייווצרו כתוצאה מכל תביעה, תלונה או פעולה הנוגעת להגשות שהגשת, כולל, בין היתר, תביעות בגין הפרת זכויות קניין רוחני ובגין הוצאת דיבה.

 

דמי מנוי

החברה גובה תשלום בגין השירותים שהיא מספקת. תשלום זה עשוי לכלול גם דמי מנוי. תוכל לבטל את המנוי תוך 30 יום מן התשלום הראשון. לאחר מכן לא יינתן החזר של דמי המנוי. אם נרשמת לתוכנית מתחדשת אוטומטית, המנוי שלך יתחדש אוטומטית אלא אם כן תסיים אותו תוך 30 יום ממועד החידוש. אנו נחייב את אותו כרטיס אשראי אשר סיפקת כאשר נרשמת לראשונה, אלא אם כן תספק לנו כרטיס אשראי חלופי. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל כל מנוי בכל עת במקרה של אי-תשלום.

 

פרטיות

אתה מסכים לכך שהשימוש שתעשה באתר יהא כפוף גם למדיניות הפרטיות של החברה, שהנה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו. מידע אשר יסופק לאתר עשוי להיות מועבר לחברות הקשורות לחברה או לנותני שירותים הנמצאים במדינות אחרות, או אשר מעבדים את המידע במדינות אחרות. אתה מסכים מזאת לכך שהחברה תשתמש במידע בהתאם למדיניות הפרטיות שלה.

 

שיפוי

אתה מסכים לשפות את החברה ואת נושאי המשרה, הדירקטורים, העובדים, השלוחים, החברות הקשורות, נותני הרישיון, והספקים שלה, ולהגן עליהם בגין כל תביעה, פעולה או דירשה, חבות או פשרה, כולל, בין היתר, הוצאות סבירות בגין שירותים משפטיים ושירותי ראיית חשבון, אשר נובעת או נובעת כביכול מהפרה של תנאי שימוש אלו על ידך.

 

כללי

מקום מושבה של החברה הוא בגדרות, ישראל. החברה אינה מציגה כל מצג לפיו התוכן מתאים להורדה במדינות מסוימות או כי הוא ניתן להורדה בהן. ייתכן שהגישה לתוכן איננה חוקית עבור אנשים מסוימים או במדינות מסוימות. גישתך לאתר הינה באחריותך בלבד, ואתה תישא באחריות למילוי אחר הוראות הדין בתחום השיפוט החל עליך. ההוראות הבאות תעמודנה בתוקפן גם לאחר תפוגתם או סיומם של תנאי שימוש אלו, תהא סיבת התפוגה או הסיום אשר תהא: אחריות, הגשות משתמש, שיפוי, תחום שיפוט והסכם ממצה.

 

תחום שיפוט

אתה מסכים בזאת מפורשות כי כל סכסוך עם החברה וכל סכסוך הנוגע בדרך כלשהי לשימושך באתר, יהיה כפוף באופן בלעדי לסמכות השיפוט של בתי המשפט בישראל. כמו כן אתה מסכים מפורשות להחלת סמכות פרסונאלית (personal jurisdiction) בבית המשפט המומסך בישראל בקשר לכל סכסוך כאמור לעיל, כולל כל תביעה שבה מעורבים החברה או חברות קשורות, חברות בנות, עובדים, קבלנים, נושאי משרה, דירקטורים, ספקי תקשורת או ספקי תוכן שלה. הדין החל על תנאי שימוש אלו הוא הדין הפנימי המהותי של מדינת ישראל, מבלי לתת תוקף לכללי מתקל הדינים. אם בית משפט מוסמך יקבע כי הוראה כלשהי בתנאי שימוש אלו איננה תקפה, אי התקפות של הוראה כאמור לא ישפיע על תקפותן של יתר ההוראות בתנאי שימוש אלו, והן תעמודנה במלוא תוקפן. שום ויתור על תנאי כלשהו מתנאי שימוש אלו, לא ייחשב כויתור נוסף או מתמשך על אותו תנאי או על כל תנאי אחר. במקרה של הפרה של תנאי שימוש אלו, של איום בהפרתם או בכל מקרה אחר אשר גורם או עלול לגרום נזק בלתי הפיך לחברה, תעמוד לחברה הזכות לבקש סעד מניעתי בבית המשפט המוסמך.

 

הסכם ממצה

תנאי שימוש אלו משקפים את ההסכם המלא והשלם שבינך לבין החברה בנוגע לשימוש שבאתר החברה ובתוכן, וזאת בכפוף לכל "הודעה משפטית" ספציפית אשר תפורסם באתר החברה, אם תפורסם. אם יש לך שאלות כלשהן לגבי תנאי שימוש אלו, אנא צור עמנו קשר:

פתרונות נוירו-טכנולוגים בע"מ

[email protected]

© 2009 פתרונות נוירו-טכנולוגים בע"מ. כל הזכויות שמורות.